องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566. [ 1 ก.พ. 2566 ]1
2 แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.)3 [ 1 ก.พ. 2566 ]1
3 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ม.ค. 2566 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 21 มี.ค. 2565 ]181
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง [ 10 มี.ค. 2565 ]175
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]202
7 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]214
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรใสสะอาด ๒๕๖๕” [ 28 ม.ค. 2565 ]112
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) [ 28 ม.ค. 2565 ]123
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 - กันยายน พ.ศ. 2564) [ 19 ม.ค. 2565 ]181
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร รอบ 12 เดือน (กันยายน 2563-สิงหาคม 2564) [ 14 ก.ย. 2564 ]118
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 25 พ.ค. 2564 ]85
13 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 5 เม.ย. 2564 ]81
14 ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้กับรถยนต์ [ 1 ต.ค. 2563 ]229
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร [ 20 พ.ค. 2563 ]228
16 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) (ภ.ด.ส.1) [ 4 พ.ค. 2563 ]208
17 ขอความอนุเคราะห์นำรถกระเช้าเพื่อตัดกิ่งไม้ [ 21 เม.ย. 2563 ]174
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย (วาตภัย)ปี พ.ศ. 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]212
19 ช่องทางการติดต่อเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.บ้านเพชร [ 1 เม.ย. 2563 ]210
20 ประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 10 ก.พ. 2563 ]173
 
หน้า 1|2|3