องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 21 มี.ค. 2565 ]106
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง [ 10 มี.ค. 2565 ]107
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]121
4 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]139
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรใสสะอาด ๒๕๖๕” [ 28 ม.ค. 2565 ]63
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) [ 28 ม.ค. 2565 ]63
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 - กันยายน พ.ศ. 2564) [ 19 ม.ค. 2565 ]127
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร รอบ 12 เดือน (กันยายน 2563-สิงหาคม 2564) [ 14 ก.ย. 2564 ]66
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 25 พ.ค. 2564 ]51
10 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 5 เม.ย. 2564 ]45
11 ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้กับรถยนต์ [ 1 ต.ค. 2563 ]169
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร [ 20 พ.ค. 2563 ]198
13 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) (ภ.ด.ส.1) [ 4 พ.ค. 2563 ]143
14 ขอความอนุเคราะห์นำรถกระเช้าเพื่อตัดกิ่งไม้ [ 21 เม.ย. 2563 ]139
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย (วาตภัย)ปี พ.ศ. 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]141
16 ช่องทางการติดต่อเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.บ้านเพชร [ 1 เม.ย. 2563 ]166
17 ประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 10 ก.พ. 2563 ]135
18 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]180
19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]183
20 งบแสดงผลการดำเนินจ่ายจากรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ม.ค. 2563 ]214
 
หน้า 1|2|3