องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ/คำสั่ง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อ [ 12 ต.ค. 2566 ]17
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [ 4 ก.ย. 2566 ]17
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง นโยบายบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]57
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]47
5 รายงานบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ ด ส 1) ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]40
6 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566. [ 1 ก.พ. 2566 ]69
7 แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.)3 [ 1 ก.พ. 2566 ]56
8 กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธรับของขวัญและของกำนัล [ 6 ม.ค. 2566 ]50
9 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ม.ค. 2566 ]52
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]49
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 28 ธ.ค. 2565 ]42
12 ชมรมผู้สูงอายุ อบต.บ้านเพชร ได้จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีค่า โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]38
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จัดกิจกรรมตามโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน plus กิจกรรมมอบอาหารเสริมให้กับหญิงตั้งครรภ์ มีการอบรมการเลี้ยงดูบุตรให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์ [ 10 ต.ค. 2565 ]32
14 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมในสตรี บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิประจำปี [ 7 ต.ค. 2565 ]35
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๕ มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก มีการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ อสม.กับ จนท.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยได้รับงบประมาณ [ 7 ต.ค. 2565 ]41
16 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเพช [ 6 ต.ค. 2565 ]67
17 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 6 ต.ค. 2565 ]27
18 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ ๓ [ 5 ต.ค. 2565 ]34
19 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเพชร [ 5 ต.ค. 2565 ]26
20 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมในสตรี บ้านเพชร หมู่ที่ 1 (ชุมชนนาเม็ก) ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ป [ 4 ต.ค. 2565 ]138
 
หน้า 1|2|3|4|5