องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
  อบต.บ้านเพชร ดำเนินการจัดกิจกรรม MOI Waste Bank We...[วันที่ 2024-03-21][ผู้อ่าน 36]
 
  การบรรยายเรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ กา...[วันที่ 2024-03-04][ผู้อ่าน 53]
 
  กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ องค์ก...[วันที่ 2024-03-04][ผู้อ่าน 25]
 
  ประชาคมเพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้ง...[วันที่ 2024-01-19][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน...[วันที่ 2024-01-02][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ...[วันที่ 2023-08-02][ผู้อ่าน 57]
 
  ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธ...[วันที่ 2023-04-04][ผู้อ่าน 196]
 
  การประชุมคณะทำงานศึกษา ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...[วันที่ 2023-01-09][ผู้อ่าน 20]
 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน...[วันที่ 2023-01-01][ผู้อ่าน 191]
 
  อบต.บ้านเพชร ร่วมต้านทุจริต ประกาศนโยบาย No Gift P...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 387]
 
  การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพ...[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 105]
 
  ประชุมเสนอปัญหาสุขภาพระดับชุมชน[วันที่ 2022-11-05][ผู้อ่าน 88]
 

หน้า 1|2|3