องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
  อบต.บ้านเพชร ดำเนินการจัดกิจกรรม MOI Waste Bank We...[วันที่ 2024-03-21][ผู้อ่าน 56]
 
  การบรรยายเรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ กา...[วันที่ 2024-03-04][ผู้อ่าน 67]
 
  กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ องค์ก...[วันที่ 2024-03-04][ผู้อ่าน 40]
 
  ประชาคมเพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้ง...[วันที่ 2024-01-19][ผู้อ่าน 77]
 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน...[วันที่ 2024-01-02][ผู้อ่าน 39]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด ที่สาธารณะ [วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ...[วันที่ 2023-08-02][ผู้อ่าน 70]
 
  ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผล...[วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 12]
 
  ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธ...[วันที่ 2023-04-04][ผู้อ่าน 213]
 
  ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ร...[วันที่ 2023-01-10][ผู้อ่าน 10]
 
  การประชุมคณะทำงานศึกษา ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...[วันที่ 2023-01-09][ผู้อ่าน 28]
 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน...[วันที่ 2023-01-01][ผู้อ่าน 217]
 

หน้า 1|2|3