องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
 


กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ องค์การบริการส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้ดำเนิน โครงการเพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และขับเคลื่อนจริยธรรม การบรรยายเรื่อง "แนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีบุคลากรภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 38 คน โดยมี นายวันเฉลิม แก้วกำมา ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และขับเคลื่อนจริยธรรม การบรรยายเรื่อง "แนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน" ในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 และเพื่อให้บุคลากรทุกคนภายในหน่วยงานนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา

2024-03-21
2024-03-04
2024-03-04
2024-01-19
2024-01-02
2023-08-15
2023-08-02
2023-06-15
2023-04-04
2023-01-10