องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566) [ 9 ม.ค. 2567 ]23
2 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 8 ม.ค. 2567 ]13
3 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) [ 8 ม.ค. 2567 ]12
4 รายงานการแสดงจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]16
5 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]49
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 4 เม.ย. 2566 ]51
7 รายงานการแสดงจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]49
8 การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 เม.ย. 2566 ]51
9 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 เม.ย. 2566 ]45
10 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 4 เม.ย. 2566 ]45
11 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 4 เม.ย. 2566 ]45
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กระบวนการรักษาคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 28 ธ.ค. 2565 ]47
13 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]125
14 ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง [ 10 ม.ค. 2563 ]286