องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 1 เม.ย. 2565 ]76
2 คู่มือ/ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2563 ]244
3 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน [ 10 ม.ค. 2563 ]274
4 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 10 ม.ค. 2563 ]197
5 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 ม.ค. 2563 ]204
6 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 10 ม.ค. 2563 ]198
7 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 10 ม.ค. 2563 ]206
8 คู่มืองานธุรการ [ 10 ม.ค. 2563 ]231
9 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 10 ม.ค. 2563 ]205
10 คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พ.ศ.๒๕๓๙ [ 10 ม.ค. 2563 ]216
11 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. [ 10 ม.ค. 2563 ]212
12 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 10 ม.ค. 2563 ]233
13 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ม.ค. 2563 ]204
14 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]197
15 ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2563 ]197
16 ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ [ 10 ม.ค. 2563 ]199
17 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 10 ม.ค. 2563 ]204
18 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2563 ]213