องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 1 เม.ย. 2565 ]8
2 คู่มือ/ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2563 ]178
3 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน [ 10 ม.ค. 2563 ]175
4 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 10 ม.ค. 2563 ]129
5 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 ม.ค. 2563 ]136
6 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 10 ม.ค. 2563 ]133
7 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 10 ม.ค. 2563 ]139
8 คู่มืองานธุรการ [ 10 ม.ค. 2563 ]135
9 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 10 ม.ค. 2563 ]139
10 คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พ.ศ.๒๕๓๙ [ 10 ม.ค. 2563 ]150
11 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. [ 10 ม.ค. 2563 ]144
12 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 10 ม.ค. 2563 ]139
13 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ม.ค. 2563 ]136
14 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]132
15 ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2563 ]136
16 ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ [ 10 ม.ค. 2563 ]133
17 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 10 ม.ค. 2563 ]134
18 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2563 ]143