องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 1 [ 1 ก.พ. 2567 ]29
2 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 2 [ 1 ก.พ. 2567 ]11
3 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 1 เม.ย. 2565 ]133
4 คู่มือ/ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2563 ]298
5 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน [ 10 ม.ค. 2563 ]343
6 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 10 ม.ค. 2563 ]257
7 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 ม.ค. 2563 ]284
8 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 10 ม.ค. 2563 ]261
9 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 10 ม.ค. 2563 ]267
10 คู่มืองานธุรการ [ 10 ม.ค. 2563 ]301
11 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 10 ม.ค. 2563 ]264
12 คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พ.ศ.๒๕๓๙ [ 10 ม.ค. 2563 ]274
13 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. [ 10 ม.ค. 2563 ]274
14 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 10 ม.ค. 2563 ]302
15 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ม.ค. 2563 ]258
16 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]253
17 ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2563 ]259
18 ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ [ 10 ม.ค. 2563 ]273
19 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 10 ม.ค. 2563 ]257
20 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2563 ]267