องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 1 เม.ย. 2565 ]48
2 คู่มือ/ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2563 ]219
3 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน [ 10 ม.ค. 2563 ]228
4 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 10 ม.ค. 2563 ]168
5 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 ม.ค. 2563 ]177
6 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 10 ม.ค. 2563 ]173
7 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 10 ม.ค. 2563 ]180
8 คู่มืองานธุรการ [ 10 ม.ค. 2563 ]185
9 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 10 ม.ค. 2563 ]179
10 คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พ.ศ.๒๕๓๙ [ 10 ม.ค. 2563 ]188
11 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. [ 10 ม.ค. 2563 ]183
12 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 10 ม.ค. 2563 ]190
13 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ม.ค. 2563 ]176
14 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]171
15 ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2563 ]171
16 ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ [ 10 ม.ค. 2563 ]171
17 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 10 ม.ค. 2563 ]174
18 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2563 ]187