องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]16
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]12
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญชุดคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คั้งที่1/2567 [ 11 ส.ค. 2566 ]13
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญชุดคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คั้งที่1/2567 [ 7 ส.ค. 2566 ]12
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]13
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]16
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]14
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]13
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมคร้งที่ 2 [ 7 ก.พ. 2566 ]1190
10 รายงานการประชุมคณะกรรมมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริืหารส่วนตำบลบ้านเพชร เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 6 ก.พ. 2566 ]91
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี่ 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]15
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]1
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4ครั้งที่ 1 ประจำปี่ 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]49
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี่ 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]47
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี่ 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]52
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี่ 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]54
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี่ 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]51
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี่ 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]52
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี่ 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]49
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี่ 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]44
 
หน้า 1|2