องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการด้านพื้นฐาน

การคมนาคม

                    สภาพเส้นทางการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มีดังนี้

1.เส้นทางจากแยกหนองแวงถึงบ้านแท่น จะผ่าน  อบต. บ้านเพชร

2.เส้นทางจากเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ถึง บ้านหนองงูเหลือมซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรในปัจจุบัน

3.เส้นทางถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านส่วนมากจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังตามเส้นทางต่างๆ

 การโทรคมนาคม

            ประชาชนส่วนมากจะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นจำนวนมากตามสมัยนิยม และจะมีตู้โทรศัพท์สาธารณะอีกจำนวน  6  ตู้  ดังนี้

                                                 1. บ้านหนองงูเหลือม                หมู่ที่  6                                   จำนวน                   2                      ตู้

                                                 2. บ้านหนองขาม                      หมู่ที่ 4                                    จำนวน                    4                      ตู้

                                                 3. บ้านโป่งโพธิ์                         หมู่ที่  5                                   จำนวน                    2                      ตู้

                                                 4. บ้านกุดขอนแก่น                   หมู่ที่  3                                   จำนวน                    1                      ตู้

   

การไฟฟ้า

            ตำบลบ้านเพชรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน              

                                                1.ลำห้วยสวนหม่อน                   ตั้งอยู่บ้านโป่งโพธิ์   หมู่ที่  5

                                                2. ลำห้วยหลุบโจด                      ตั้งอยู่บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่ 6

                                                3.ลำห้วยวังงิ้ว                              ตั้งอยู่บ้านกุดขอนแก่น  หมู่ที่  3

                                                4. ลำห้วยทราย                            ตั้งอยู่บ้านกุดขอนแก่น  หมู่ที่  3

                                                5. ลำห้วยหมาตาย                       ตั้งอยู่บ้านกุดขอนแก่น  หมู่ที่  3

                                                6.ลำห้วยกุดกระนวน                  ตั้งอยู่บ้านหนองขาม  หมู่ที่  4

                                                7. ลำห้วยวังขาม                          ตั้งอยู่บ้านหนองขาม  หมู่ที่  4

                                                8.ลำห้วยซัน                                ตั้งอยู่บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ที่ 6

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  สามารถจำแนกได้ดังนี้

                                               บ้านหนองงูเหลือม         มีจำนวน                                 3                      แห่ง

                                               บ้านกุดขอนแก่น             มีจำนวน                                 1                      แห่ง

                                               บ้านโป่งโพธิ์                   มีจำนวน                                 5                      แห่ง

                                               บ้านหนองขาม               มีจำนวน                                  1                      แห่ง

                                               บ้านเพชร                        มีจำนวน                                 1                       แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ

            ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  คือ  ป่าไม้ และภูตะเภา

                          มวลชนที่จัดตั้งขึ้น

                                           - ลูกเสือชาวบ้าน     จำนวน                                    264                  นาย

                                           - อปพร.                   จำนวน                                    64                    นาย

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

             จำนวนบุคลากร   มีดังนี้

            - สำนักงานปลัด  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานดังนี้

                    - นางสุบรร   มูลปลา                                   ตำแหน่ง          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

                    - นางอรภร   ทองประภา                             ตำแหน่ง          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

                    - นางสาวพรประกาย  สร้อยคำ                   ตำแหน่ง          เจ้าหน้าที่ธุรการ

                    -นางสาวจงรักษ์  ชำนาญ                            ตำแหน่ง          เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

                    -นางบัวจันทร์  หิรัญญามาศ                       ตำแหน่ง          ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

                    - นางสุพัก  กองกระมุต                               ตำแหน่ง          ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

                    - นางสาวอภิรดี   หลักม่วง                          ตำแหน่ง          ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

                    - นายอนันต์  พรมจันทึก                            ตำแหน่ง          นักการภารโรง

            -ส่วนการคลัง  มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

                    - นางสาวนงค์นุช  เยิมสูงเนิน                                ตำแหน่ง          หัวหน้าส่วนการคลัง

                    - นางสาวพัชรี  หงอกภิลัย                          ตำแหน่ง          เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

                    - ส.ท.วีระชัย  ขวัญประกอบ                       ตำแหน่ง          เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

            - ส่วนโยธา  มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

                    - นายบัณฑิต  ภิลัยวรรณ์                            ตำแหน่ง          หัวหน้าส่วนโยธา

                    -นายสุรศักดิ์  ภิญโญพันธ์                          ตำแหน่ง          ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้บริหารองค์การส่วนตำบลบ้านเพชร  มีดังนี้

                    - นายไพรัตน์  แก้วมูลมุข                           ตำแหน่ง          นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                    - นายอุดม  ภิญโญศรี                                  ตำแหน่ง          รองนานกองค์การบริหารส่วนตำบล

                    - นายสุชาติ  หล้าเพชร                                ตำแหน่ง          รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                    -นายสุรพล  ชารีวรรณ                                ตำแหน่ง          เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีดังนี้

                    - นายเฉิง   พลเดชา                                     ตำแหน่ง          ประธานสภา อบต.บ้านเพชร

                    -นายวรเดช   ประจำเมือง                           ตำแหน่ง          รองประธานสภา อบต.บ้านเพชร

                    - นายสมศักดิ์  เขียวเพชร                           ตำแหน่ง          สมาชิกสภา   หมู่ที่  1

                    -นายเชิด    หล่าเพชร                                  ตำแหน่ง          สมาชิกสภา   หมู่ที่  1

                    - นายประจวบ  เหมือนพันธ์                      ตำแหน่ง          สมาชิกสภา   หมู่ที่  3

                    -นายขุนหาร   ประทีปเมือง                        ตำแหน่ง          สมาชิกสภา   หมู่ที่  3

                    - นายสมภาร  เรียงเพชร                             ตำแหน่ง          สมาชิกสภา   หมู่ที่  4

                    - นายเชิดชัย  นิลโอโล                                ตำแหน่ง          สมาชิกสภา   หมู่ที่  5

                    - นางประณีต  เจริญเกียรติ                         ตำแหน่ง          สมาชิกสภา   หมู่ที่  6

                    - นางวงเดือน  กูลแดง                                 ตำแหน่ง          เลขานุการสภาฯ

ระดับการศึกษาองบุคลากร

                    - ระดับปริญญาตรี                   มีจำนวน     6          คน

                    - ระดับอนุปริญญาตรี              มีจำนวน     -           คน

                    -ระดับ ปวช.                            มีจำนวน     2          คน

                    - ระดับมัธยมศึกษา                 มีจำนวน     1          คน

                    -ระดับประถมศึกษา                มีจำนวน     -           คน

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

                    - รายได้ประจำปีงบประมาณ    2549    แยกเป็น

                    - รายได้ที่จัดเก็บเอง                จำนวน