องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

สถานศึกษา

            มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  4  แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง  ดังนี้

                                  -โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น                        ตั้งอยู่หมู่ที่  3

                                  -โรงเรียนบ้านหนองขาม                           ตั้งอยู่หมู่ที่  4

                                  -โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์                               ตั้งอยู่หมู่ที่  5

                                  -โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม                     ตั้งอยู่หมู่ที่  6

                                  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   ตั้งอยู่หมู่ที่  5

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ในตำบลบ้านเพชร  มีวัด จำนวน  4  แห่ง  สำนักสงฆ์ 1  แห่ง  ดังนี้

                                - วัดฉิมมานุการาม                      ตั้งอยู่บ้านหนองงูเหลือม        หมู่ที่ 6

                                - วัดโพธิ์ธาราม                            ตั้งอยู่บ้านโป่งโพธิ์                  หมู่ที่ 5

                                - วัดทองงาม                                ตั้งอยู่บ้านหนองขาม              หมู่ที่ 4

                                - วัดสะพาน                                 ตั้งอยู่ที่บ้านกุดขอนแก่น         หมู่ที่ 3

                                - สำนักสงฆ์                                                ตั้งอยู่บ้านโป่งโพธิ์  หมู่ที่ 5

ด้านสาธารณสุข

                    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ไม่มีสถานีอนามัย และโรงพยาบาลเนื่องจากเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรเป็นองค์กรขนาดเล็ก ประชาชนส่วนใหญ่ จะใช้บริการจากทางโรงพยาบาลประจำอำเภอภูเขียว หรือสถานีอนามัยบ้านเพชร แต่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลบ้านเพชรภูเขียว