องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

                  อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประกอบด้วยอาชีพด้านการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ค้าขายในรูปแบบการค้าปลีกภายในหมู่บ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผ้า การเย็บผ้า  พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ โค กระบือ หมู ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศพันธ์พื้นเมืองและลูกผสม

                  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบิหารส่วนตำบลบ้านเพชร

                                 - โรงสีขนาดเล็ก     จำนวน                        15                            แห่ง

                                 - ร้านค้า                   จำนวน                        20                            แห่ง

                                 - ร้านซ่อม               จำนวน                        1                              แห่ง