องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวพรประกาย สร้อยคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   
  นางสาวพรพิมล พรมดา  
  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
   
  นางสาวสุกัลยา  นวลจันทร์  
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน