องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาววาสนา  ประทีปเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางอภิรดี น้อมสุระ   นางสุพัก กองกระมุต
ครู คศ.2   ครู คศ.2


นางสุนิสา เทพเทียน
นางสาวรัตนาพร เสมาเพชร
ครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ