องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
กองช่าง

นายบัณฑิต ภิลัยวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
  นายนิทัศน์  พวงสุวรรณ

  นายช่างโยธา
นายภูวนาถ  กระพันธ์เขียว นายสุรศักดิ์ ภิญโญพันธ์ นายเทวฤทธิ์  มงคล
คนงานทั่วไป ผู้ช่วยช่างโยธา ช่างกำเนิดไฟฟ้า (ทักษะ)