องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
กองช่าง

นายกิตติศักดิ์ กงเพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.085-0033370
 


 

 

นายภูวนาถ  กระพันธ์เขียว นายสุรศักดิ์ ภิญโญพันธ์ นายเทวฤทธิ์  มงคล
คนงานทั่วไป ผู้ช่วยช่างโยธา ช่างกำเนิดไฟฟ้า (ทักษะ)
โทร.087-4391870 โทร.061-0799409 โทร.063-7507909