องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
กองคลัง

นางศรินภรณ์ พินิจลึก
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววาสนา  ประทุมทีป นางโชติกา​ ชาลีวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ​
นางพรทิพย์ บำรุงทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ