องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายกิตติศักดิ์ กงเพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประสาทพร ประจักษ์เมือง
หัวหน้าสำนักปลัด
       
นายศิริศักดิ์  บริสุทธิ์
นางนิภาพร  โนนรุ่งเรือง
นางสาวอธิชา ทะวะลัย
จ่าเอกสุภาพ ประทีปเมือง
 นักทรัพยากรบุคคล  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
 นักวิชาการสาธารณสุข  เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
 นางพิณนภา  พัฒนมณี นางธนัญญา  กระพันธ์เขียว  นายอนันต์ พรมจันทึก  นายอนุชา  มูลมา
 เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 นางลำดวน  ประเสริฐแท่น  นายสันติ สีหาวัตร  นายศุภฤกษ์ บำรุงเพชร นายสุเทพ บุตุธรรม
 นักการ  พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ)  พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) คนงานทั่วไป