องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายกิตติศักดิ์ กงเพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-0033370
นายประสาทพร  ประจักษ์เมือง
นางศรินภรณ์ พินิจลึก
นายบัณฑิต ภิลัยวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.063-9845673
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.089-5797662
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.084-8302116
 
นางสาววาสนา  ประทีปเมือง
นางสาวพรประกาย สร้อยคำ
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.095-6617614
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.089-7108260