องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายวันเฉลิม แก้วกำมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
เบอร์โทรติดต่อ 062-654-1997

นายฐิติพงศ์  จำปางาม
นางสาวศิริวรรณ์ เกิดห้างสูง
รองนายกองค์การบริหารตำบลบ้านเพชร
เบอร์โทรติดต่อ 096-919-9247
รองนายกองค์การบริหารตำบลบ้านเพชร
เบอร์โทรติดต่อ 094-257-9987
นางสาวภิญโญ  สมานหมู่
เลขานุการนายกองค์การบริหารตำบลบ้านเพชร
เบอร์โทรติดต่อ  085-073-5201