องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2564 ]24
2 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]46
3 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]41
4 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.บ้านเพชร ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]45
5 รายงานประเมินผลตนเองการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตสำหรับองค์ก่อนปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2562 ]195
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน [ 5 มิ.ย. 2562 ]77
7 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 5 มิ.ย. 2562 ]82
8 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 5 มิ.ย. 2562 ]81
9 รายงานผลการดำเนินการแผนมาตฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 5 มิ.ย. 2562 ]80
10 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต [ 5 มิ.ย. 2562 ]86
 
หน้า 1|2