องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
 


การกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร


ในวันที่จันทร์ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. โดยนายกิตติศักดิ์ กงเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริต ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
" คำปฏิญาณต่อเพื่อต่อต้านการทุจริต "
ข้อ 1.ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้                     และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 2. ข้าพเจ้าจะปกิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
         ของประชาชน ของท้องถิ่นและประเทศชาติ
ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะยึดมั่นตามหลักธรรมภิบาล และศีลธรรมอันดี