องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564


ถึง..พี่น้องประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ที่เคารพรัก
             เนื่องในโอกาสอันดี ที่เราได้มาร่วมจิตร่วมใจกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับองค์กร และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เรา รากลึกของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ส่วนหนึ่งเกิดจากตัวเรา ครอบครัวเรา สามีทุจริตต่อภรรยา ภรรยาทุจริตต่อสามี ลูกทุจริตต่อพ่อแม่ พ่อแม่ทุจริตต่อปู่ย่าตายาย วงศาคณาญาติ เหล่านี้ล้วนเป็นรากเหง้าของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นและทำให้จิตเราคุ้นเคยกับการทุจริตคอรัปชั่น จนไม่มีความละลายใจและเกรงกลัวต่อบาป การทุจริตคอรัปชั่นกำลังขยายตัวสู่ประชาชนในวงกว้างโดยขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและผืนแผ่นดินเกิด หากเราต้องการให้การทุจริตหมดไปจากสังคม และประเทศชาติ เราต้องเริ่มต้นเรียนรู้และแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในตัวเรา และครอบครัวเรา ด้วยการทำความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง และทำจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ การแก้ไขปัญหาการทุจริตจะเกิดขึ้นได้ ด้วยการเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ทุจริต ก็จะไม่มีคนทุจริตเพิ่มขึ้น 1 คน ครอบครัวของเราไม่ทุจริต ก็จะมีครอบครัวในสังคมเราไม่ทุจริตเพิ่มขึ้น       1 ครอบครัว สังคมเราไม่ทุจริตก็จะส่งผลให้ประเทศชาติของเรา มีคนสังคมที่ไม่มีการทุจริตเพิ่มขึ้นอีก 1 สังคมในชาติเรา    
            ท้ายที่สุดนี้ ของให้พี่น้องประชาชนเราตั้งมั่นในความดี เชิดชูสถาบันหลักของชาติ คิดดีทำดีและพูดแต่สิ่งดีๆ เพื่อคมและประเทศชาติที่ดีงาม ด้วยการรักษาศีล หมั่นทำทาน และเจริญจิตภาวนาให้เป็นนิสัย เพื่อให้คุณงามความดีเกิดขึ้นงอกงาม ผลิดอกออกผลในสังคมและประเทศชาติของเราให้บังเกิดแต่สิ่งดีๆสืบต่อไป..