องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ. 2563


วันนี้(9 เมษายน 2564) ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายเทพทัย เพชรรังษี ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร


นายกิตติศักดิ์ กงเพชร เจ้าหน้าที่งบประมาณ (กรรมการและเลขานุการฯ)     

นายประสาทพร ประจักษ์เมือง (ผู้ช่วยเลขานุการฯ) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร