องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เปิดให้ลงทะเบียน #เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565


เปิดให้ลงทะเบียน #เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565 ภายใน พ.ย. 63 และ ม.ค. - ก.ย. 64 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนา . คุณสมบัติ : - ผู้สูงอายุรายใหม่ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน - เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 65 - นับอายุจนถึงวันที่ 1 ก.ย.65 หรือเกิดก่อน 2 ก.ย. 2505 . เบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุ : - อายุ 60-69 ปี รับเดือนละ 600 บาท - อายุ 70-79 ปี รับเดือนละ 700 บาท - อายุ 80-89 ปี รับเดือนละ 800 บาท - อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท . เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน : - บัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน - สมุดบัญชีธนาคาร (ผู้ที่ให้โอนผ่านธนาคาร)