องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
 


อบรม โครงการปองดอง สร้างความสมานฉันท์ อบต.บ้านเพชร