อบต.บ้านเพชร ดำเนินการจัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

  การบรรยายเรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และ จริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

  กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ องค์การบริการส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

  ประชาคมเพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประจำปี 2567