ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีการศึกษา 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]
.................................................................................................................................................................................................
กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]
.................................................................................................................................................................................................
รายงานของผู้สอบบัญชีีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]
.................................................................................................................................................................................................
ประกาศ/คำสั่ง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อ [ 12 ต.ค. 2566 ]
.................................................................................................................................................................................................
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ บ้านเพชร หมู่ที่ 1 (ชุมชนนาเม็ก) ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ต.ค. 2566 ]
.................................................................................................................................................................................................
โครงการดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจห่างไกลโรคเรื่อรัง [ 4 ต.ค. 2566 ]
.................................................................................................................................................................................................
โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]
.................................................................................................................................................................................................
โครงการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดและเด็กก่อนวัยเรียนปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]
.................................................................................................................................................................................................
โครงการณ์ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายต้านโลกด้วยแอโรบิกแดนซ์ [ 4 ต.ค. 2566 ]
.................................................................................................................................................................................................
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใจสดใสกายแข็งแรงปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]
.................................................................................................................................................................................................
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [ 4 ก.ย. 2566 ]
.................................................................................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ [ 4 ส.ค. 2566 ]
.................................................................................................................................................................................................