วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างจ่ายขาดเงินสะสม โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางสายบ้านหนองขาม - โนนดินจี่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ถ.93-003 บ้านหนองขาม หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๔-๕๙-๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตามจุดที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ่ายขาดเงินสะสม โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางสายบ้านหนองขาม - โนนดินจี่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ถ.93-003 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 301 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,505 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ บ้านหนองขาม หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ๔ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารตามโครงการพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง