วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อัวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาดำเนินการจัดทำป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กธ 3546 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง