วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๓๔๒ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร โดยการเกรดปรับแต่งเรียบ สายลานอ้อย - เดิ่นกกแจ้ง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๙๘ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๙๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกบดทับ ตามจุดที่ชำรุดเสียหาย
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรโดยการถมดิน สายทางแยกฝายรัฐบาล - ฐานป่าไม้ (ตามจุด) ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้การได้เป็นปกติในสายทางที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด พร้อมถมดิน ถนนสายบ้านใหม่ ๕ หลัง - ร้านทรเนื้อย่างเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสืบสานงานประเพณีบุญเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก รหัสครุภัณฑ์ ๔๖๑-๕๙-๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างป้ายประกาศปิดป่าชุมชนภูตะเภา จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังลักลอบขนของป่าและตัดไม้ทำลายป่า (ป่าสงวนแห่งขาติภูตะเภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถโดยสารโครงการพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง