องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนภูมิการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 - 2564
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
กองทุนสุขภาพ สปสช.
ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม


ติดต่อ - สอบถาม
 

  ชื่อ + นายวรกาล คุณประทุม
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
  โทรศัพท์ + 044-056316
  อีเมล์ +  admin@banpet.go.th
   ชื่อ + นายวรกาล คุณประทุม
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-056316
  อีเมล์ +  admin@banpet.go.th
  ชื่อ + นายประสาทพร  ประจักษ์เมือง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 044-056316
  อีเมล์ +  admin@banpet.go.th
  ชื่อ + นางศรินภรณ์ พินิจลึก
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 044-056316
  อีเมล์ +  admin@banpet.go.th
  ชื่อ + นายบัณฑิต ภิลัยวรรณ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-056316
  อีเมล์ +  admin@banpet.go.th
  ชื่อ + นางสาววาสนา  ประทีปเมือง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 044-056316
  อีเมล์ +  admin@banpet.go.th
  ชื่อ + นางสาวพรประกาย สร้อยคำ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 044-056316
  อีเมล์ +  admin@banpet.go.th