วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ้ค) จำนวน ๒ เครื่อง รหัสพัสดุ ๔๖๑-๕๙-๐๐๒๔ , ๔๖๑-๖๐-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมประตู เปิด ปิด จำนวน ๓ จุด , ๑. ประตูเลื่อนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร , ๒. ประตูไม้ด้านหลังที่ชำรุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร , ๓. ประตูไม้ด้านหลังที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ำ บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าร้านค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินห้วยสิม บ้านเพชร หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อตลับหมึก HP ๘๕A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชร หมู่ที่ ๑ ถนนสายบ้านเพชร - หนองแวง , โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำปากลิ้นราง บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๔ สายบ้านแม่นารี - พ่อสุทัศน์ , โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำปากลิ้นราง บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖ สายบ้านพ่อบัวบาน - ถนน ๒๑๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างออบแบบ โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชร หมู่ที่ ๑ ถนนสายบ้านเพชร - หนองแวง , โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำปากลิ้นราง บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๔ , โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖ สายพ่อบัวบาน - ถนน ๒๑๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างออกแบบโครงการก่่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชร หมู่ที่ ๑ ถนนสายบ้านเพชร - หนองแวง , โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำปากลิ้นราง บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๔ สายบ้านแม่นารี - พ่อสุทัศน์ , โครงการก่อสร้างร่องระบายนน้ำปากลิ้นราง บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖ สายพ่อบัวบาน - ถนน ๒๑๘๗
5  มี.ค. 2562
จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง