วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์์จัดงานโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมประตู เปิด-ปิด ประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมประตู เปิด-ปิด ประตูกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร สายบ้านนายโอภาส - บ้านนายเกียรติศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายโอภาส - บ้านนายเกียรติศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง