วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านและเยาวชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อถังน้ำไฟฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ชุดปั้มน้ำบาดาล ขนาด ๑.๕ แรงม้า (๑๒ ใบพัด) จำนวน ๒ ชุด
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลและเป่าบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๖๑-๖๐-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อแบบพิมพ์และค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำปากลิ้นราง บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ ๕ สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง