วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2562
ซื้อกางเกงกีฬาและเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สนามบินเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อชุดปั้มน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า (10 ใบพัด) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาเกรดปรับแต่งถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรภายใน ต.บ้านเพชร กว้างโดยเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒๑,๗๕๐ เมตร โดยรถเกรดเดอร์ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖ เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างออกแบบ รับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง