วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรายเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต เป็นเวลา ๑๒ เดือน และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเตือนจราจรจุดเสี่ยงจุดอันตรายพร้อมโครงเหล็ก จำนวน ๘ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ CANON รุ่น IP๒๗๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถสองแถว เพื่อรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง