วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านและเยาวชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
เช่าเต็นท์และเก้าอี้ โครงการงานบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ในการจัดงาน โครงการงานบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการงานบุญสงกรานต์สืบสานงานประเพณีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างออกแบบ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ ๓ โดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิมและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งโพธิิ์ หมู่ที่ ๕ ถนนสายรอบหนองบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชร หมู่ที่ ๑ ถนนสายบ้านเพชร - หนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำปากลิ้นราง บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๔ สายบ้านเม่นารี - พ่อสุทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง