วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถตู้ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน เยาวชน ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อพันธ์ุปลา โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับสตรี หรือผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้สูงอายุ ?ตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 342 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรีนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี DLTV ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่มและนํ้าแข็ง สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
เสื้อกีฬา , กางเกงกีฬา สำหรับนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการจัดส่งนักกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
7  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถบัส โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มสตรีหรือกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง