วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๑-๕๘-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพื้นที่ป่าปิดหรือพื้นที่อนุรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง