วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถบัสพัดลม เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดงาน โครงการเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเข้่าค่ายพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๓๔๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างออกแบบ รับรองแบบแปลนงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชร หมู่ที่ ๑ โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายนำ้ปากลิ้นราง บ้านโป่งโพธิ์ฯ สายกลางบ้าน พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง