วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๓๔๒ หมายเลขพัสดุ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายทำเนียบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายทำเนียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเพชร หมู่ที่ ๑ สาย บพ ๐๐๑ บ้านเพชรหนองแวง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง