วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) จำนวน ๓๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้าย โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เยาวชนคนดีศรีตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เยาวชนคนดีศรีตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อนํ้ายาพ่นยุงและทรายทีมีฟอส โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)