วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ ๓ โดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม ถนนสายภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง