องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนภูมิการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
การบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กิจการงานสภา
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 2561
งานบริการภาษี
ประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลัสติกและกล่องโฬม
ประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลัสติกและกล่องโฬม

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

สถานศึกษา

            มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  4  แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง  ดังนี้

                                  -โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น                        ตั้งอยู่หมู่ที่  3

                                  -โรงเรียนบ้านหนองขาม                           ตั้งอยู่หมู่ที่  4

                                  -โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์                               ตั้งอยู่หมู่ที่  5

                                  -โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม                     ตั้งอยู่หมู่ที่  6

                                  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   ตั้งอยู่หมู่ที่  5

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ในตำบลบ้านเพชร  มีวัด จำนวน  4  แห่ง  สำนักสงฆ์ 1  แห่ง  ดังนี้

                                - วัดฉิมมานุการาม                      ตั้งอยู่บ้านหนองงูเหลือม        หมู่ที่ 6

                                - วัดโพธิ์ธาราม                            ตั้งอยู่บ้านโป่งโพธิ์                  หมู่ที่ 5

                                - วัดทองงาม                                ตั้งอยู่บ้านหนองขาม              หมู่ที่ 4

                                - วัดสะพาน                                 ตั้งอยู่ที่บ้านกุดขอนแก่น         หมู่ที่ 3

                                - สำนักสงฆ์                                                ตั้งอยู่บ้านโป่งโพธิ์  หมู่ที่ 5

ด้านสาธารณสุข

                    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ไม่มีสถานีอนามัย และโรงพยาบาลเนื่องจากเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรเป็นองค์กรขนาดเล็ก ประชาชนส่วนใหญ่ จะใช้บริการจากทางโรงพยาบาลประจำอำเภอภูเขียว หรือสถานีอนามัยบ้านเพชร แต่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลบ้านเพชรภูเขียว