องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ2559
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานทางการเงิน ประจำปี 2557
รายงานทางการเงิน ประจำปี 2556
คู่มือบริการประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศประชุมสภา ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ประกาศเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ประกาศเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ ๓/๒๕๕๙
แผนภูมิการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เชิญประชุมสภาสา่มัญสมัยที่ 2 ปรจำปี259
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2559
ประกาศกำหนดสมัยสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
เชิญประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ปรจำปี 2559
ประกาศประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2559
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 - 2564
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศกำหนดนโยบายและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกองช่าง
คู่มือการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนน
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 61
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2553


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
      
 
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
  โครงการปลูกยางนาเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ...
  โครงการปลูกยางนาเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ...
  ตรวจประเมินขยะ
  อบรมคุณธรรม จริยธรรม ฯปี 2560
  รับตรวจประเมินประสิทธิภาพ LPA 28 มิ.ย.60
  โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
  ประดิษฐ์ดอกไม้จ้นร์
  โครงการอบรมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 

 

 
รูปที่มีทุกบ้าน
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.